facebook tracking

Mäklarlexikon

 

 

Accepterat pris Accepterat pris innebär att priset som anges i bostadsannonsen ligger på en nivå som säljaren är villig att acceptera som slutpris. Om flera bud finns kan dock budgivning förekomma och priset bli högre. 
Amortering När du amorterar betalar du av en del av ditt bolån till banken. sker oftast månadsvis. 
Arvode Finansiell ersättning som säljaren betalar för utförd mäklartjänst.
Auktiriserad fastighetsmäklare Innan 1984 krävdes ingen registrerinsgplikt för mäklare. Auktoriserad är endast ett annat ord för registrerad fastighetsmäkare.
Bostadsrättsförening En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening utan vinstsyfte, som har till ändamål at i föreningens hus och till föreningens medlemmar, upplåta lägenheter med nyttjanderätt utan tidsbegränsning.  
Besiktning Teknisk/jordabalks besiktning görs före de flesta fastighetsköp - för att säkerställa dolda fel. Besiktning utförs av en så kallad besiktningsman.   
Biyta Biarean, även biyta eller biutrymme är den delen av en bostad som inte anses vara beboelig eller som man inte kan utnyttja. Exmpelvis källare, vind och yta vid snedtak under 1,9 m fri höjd. Biyta tillsammans med boyta utgör tillsammans byggnadens totalyta. 
Boarea Boyta, eller boarea (BOA), är den yta i ett hus som är användningbar för boende. 
Bostadsrätt Upplåtelse av en bestämd lägenhet i en fastighet. I vardagligt tal pratar man ofta om bostadsrätt som en köpt lägenhet.
Deposition En depositionsavgift är något, vanligtvis en bestämd summa pengar, som lämnas i pant vid ingående av ett avtal, eller vid lån/hyra av en materiell egendom.
Dolda fel Fel i fastighet, som inte köparen vid sin undersökningsplikt kunnat upptäcka eller bör ha räknat med p.g.a. husets ålder, skick eller pris. 
Fastighetsbeskrivning Fastighetsmäklarens fakta om fastigheten som inhämtats från myndigheter, bank och kommun samt säljarens upplysningar om fastighetens skick, driftkostnader m.m.
Fastighetsmäklarförbundet (FMF)  En branschorganisation som hjälper mäklare med exempelvis juridisk rådgivning, försäkringar och opinion.
Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) Statlig myndighet som ansvarar för registrering och tillsyn av fastighetsmäklare samt avgör ärenden och disciplinära påföljder.
Franchisetagare Franchisetagaren driver ett eget bolag, men med stöd från en franchisegivare. Du köper ett välkänt och bevisat framgångsrikt affärskoncept, får support, instruktioner och löpande rådgivning för hur konceptet ska bedrivas för att bli framgångsrikt.
Förmedlingsuppdrag (FU) En säljares skriftliga uppdrag till fastighetsmäklaren att förmedla en försäljning av bostaden.
Garantilön Brukar också kallas grundlön, baslön eller fast lön. En bestämd summa som fastighetsmäklaren vanligtvis kan erhålla innan hen har fått upp sin försäljning.
Handpenning Köparen betalar en handpenning på 10 % av köpeskillingen vid kontraktskrivningen. 
Hit rate Ett mått som används för att mäta hur stor procent av dina intag som leder till förmedlingsuppdrag.
HusmanHagberg Äkta Passionerade Vinnare
Högsbjudande (Hbj) Högstbjudande bud vinner budgivningen. 
Intag Fastighetsmäklaren gör ett kundmöte i syfte att få ett förmedlingsuppdrag.
Juridisk person En juridisk person är ett företag, en verksamhet eller en organisation som kan förvärva rättigheter och ha skyldigheter, precis som en fysisk person. 
Kalla samtal Att ringa okända personer för att få till ett kundmöte.
Kontaninsatts Vid lån av bostad kräver banken (enligt lag) att du har minst 15 % av bostadens pris i egen kontantinsats, Dvs. att du får inte låna mer än 85% av bostadens värde. 
Kundmöte När mäklaren träffar en potentiell eller befintlig kund i syfte att t.ex. göra en värdering eller ett intag.
Köpebrev Kvitto på slutlikviden vid fastighetsköp och innehållande vissa formella krav. På denna handling söks sedan normalt lagfart för den nya ägaren och är ett bevis för att köpet är genomfört.
Köpekontrakt Köpehandling där vissa formella krav måste vara uppfyllda för att köpet skall vara giltigt och bindande mellan parterna. I den regleras också villkoren för köpet.
Köpeskilling
Den summa som avtalats mellan köpare och säljare vid köp. 
Lagfart Inskrivning av äganderätten i fastighetsboken. Med lagfarten följer en rad rättigheter.
Likvidavräkning Den slutliga ekonomiska avräkningen mellan köpare och säljare. Upprättas normalt av fastighetsmäklaren på tillträdesdagen och fördelar bl.a. räntor på övertagna lån m.m.
Lånelöfte Ett lånelöfte är en form av förhandsbesked från en bank till en individ inför en kommande låneansökan.
Marknadsandel Är företagets försäljning i procent till den totala försäljningen på den marknad som företaget verkar inom.
Medlemskapansökan  Bostadsrättsföreningen måste godkänna köparen/köparna som medlemmar i föreningen för att en överlåtelse skall gå igenom.
Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet driver opinion- och påverkansarbete i syfte att påverka den politik, den lagstiftning och de delar av samhällsdebatten som påverkar fastighetsmäklarnas och bostadskonsumenternas vardag.
Nöjd Kund Index (NKI) NKI är ett index för hur nöjda kunderna (säljare/ Köpare) är med mäklarens insatser. NKI- undersökningar genomförs idag i de flesta brancher. 
Oäkta bostadsrätssförening  Om 40 % av intäkterna eller mindre  kommer från hyreslokaler, hyreslägenheter eller månadsavgifter från företag som äger bostadsrätter i föreningen.
Pantbrev (Digitalt eller fysiskt) Ett bevis för att inteckningen i en fastighet beviljats. Finns både digitalt och fysiskt. 
ProvisionslönProvision är mäklarens del av arvodet. Beräknas oftast i procent av arvodet.
RECO På RECOS levande community delar användarna med sig av sina upplevelser om bra och mindre bra upplevelser och hjälper säljarna att hitta de bästa fastighetsmäklarna.
Registrerad fastighetsmäklare Det är endast registrerade fastighetsmäklare som enligt fastighetsmäklarlagen får åta sig förmedlingsuppdrag.
Samfällighetsförening En samfällighet är en egendom som tillhör flera fastigheter gemensamt. En avgift betalas till samfälligheten, vanligtvis kvartalsvis eller årsvis. 
Servitut Varaktig upplåtelse av rättighet i fastighet till förmån för en annan. Kan t.ex. gälla rätt till väg eller vatten i brunn, strand m.m.
Skärpt amorteringskrav Det skärpta amorteringskravet innebär att alla nya bolånetagare (efter 1 mars-18) som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst skall amortera 1% per år av bolånet.  
Sluten budgivning Vid sluten budgivning får spekulanterna en viss tid på sig att lämna sina bud, vanligtvis skriftligen. Mäklaren redovisar buden för säljaren. Spekulanterna informeras inte om varandras bud.
Slutlikvid  Slutlikviden (resterande 90%)  betalas på tillträdesdagen när nycklarna överlämnas till köparen.
Stege/ trappa Mäklaren tar en grundprovision upp till en viss prisnivå. På en eventuell del av köpeskillingen som överstiger den överenskomna prisnivån tar mäklaren en högre procentsats.
Säljkoordinator/ Mäklarassistent Assisterar mäklare i bostadsaffärerna, har kontakt med kunder, fotografer, banker m.fl. Hjälper till med den dagliga driften på kontoret.
Taxeringsvärde Ligger till grund för fastighetsbeskattningen.
Tillträdesdag (TT) Dagen då köpebrev skrivs, köparen övertar ansvaret för fastigheten och slutbetalning sker.
Tomträtt En nyttjanderätt att använda en fastighet på liknande villkor som ägande. Nyttjanderätt på längre perspektiv kan upplåtas av kommunal eller statlig fastighetsägare.
Undersökningsplikt Köparen har en undersökningsplikt. Köparen kan ej förlita sig på att en bostad är i det skick som den verkar vara vid första ögonkastet. 
Uppdragsutbildning En utbildningsform där en arbetsgivare betalar utbildningen för en person via privata utbildningsinstitut.
Upplysningscentralen (UC) Upplysningscentralen tillhandahållit kreditupplysningar, kreditbevakning och beslutsunderlag för kreditbedömningar i Sverige. 
Upplysningsplikt Säljarens skyldighet att för köparen redovisa och peka på omständigheter beträffande fastigheten som en köpare har rätt att få veta före köpet.
Vilkorat bud Budet vilkoras utefter säljaren/köparen överenskommelse för att köpekontraktet ska bli giltigt. 
Ägarlägenhet  Innebär att det är möjligt att äga sin egen lägenhet i ett flerbostadshus, Ej samma sak som bostadsrätt.
Överlåtelse  Betyder att äganderätten av lägenheten övergår till en annan person. 

 
På nedan länk hittar du mer djupgående information om vanliga frågor gällande köpa och sälja bostad. 
https://www.husmanhagberg.se/o...

557361
Praktik
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor